Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για το έργο:

«Έργα διευθέτησης ποταμού Ιλισσού ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών»,

εκτιμώμενης αξίας 10.350.000,00 (πλέον  ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 202347).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:  15/9/2023,   ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών: 21/9/2023, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η  Διακήρυξη και η Περίληψη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 457,23 KB02/08/23 11:24:05
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,55 MB02/08/23 11:24:09