Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»  και η οικονομική προσφορά συντάσσεται  και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(γ) του ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 110 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 6.960.091,23 € (με Φ.Π.Α) με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 184966 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε κει ισχύει.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθέι με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 3η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί η Περίληψη της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 502,62 KB08/12/21 03:52:06