Ο Διαγωνισμός ακυρώθηκε: Σχετική ανακοίνωση

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»,  προεκτιμώμενης αμοιβής  59.883,23 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) . Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 182792).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 15/9/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 21/9/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

 
Συνημμένα η Διακήρυξη και η Περίληψη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,41 MB15/09/21 11:46:47
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 414,98 KB15/09/21 11:46:47