ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Περιφέρειας Αττικής ΚΑΕ 9779.08.03101

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 145.000,00 € (με Φ.Π.Α)

Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και σύστημα υποβολής προσφορών  επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α  του Ν. 4412/2016.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, (α/α ΕΣΗΔΗΣ : 192176).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/09/2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 π.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 6/10/2022 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/9/2022 ημέρα Τετάρτη  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 26/9/2022.

Σχετικά Αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 113,95 KB13/09/22 01:30:07
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 793,22 KB13/09/22 01:28:53
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PDF 5,44 MB13/09/22 01:31:27
ΕΣΥ PDF 799,63 KB13/09/22 01:29:29
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 195,44 KB13/09/22 01:30:45
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 749,87 KB13/09/22 01:32:05