Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για έργο: «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ 3 ΕΩΣ 9 ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 201759).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 20/7/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 25/7/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένη η Διακήρυξη.

Διακήρυξη PDF 1,79 MB05/07/23 01:19:07