Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση 8μ κωνικών γαλβανισμένων σιδηροϊστών παθητικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 40, ΕΝ 12899 και ΕΝ 12767. Επάνω στους ιστούς αυτούς, θα τοποθετηθούν αυτόνομα φωτιστικά συστήματα με λαμπτήρα LED, ισχύος 60 – 80W, με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου και MPPT CONTROLLER, και 3 κατακόρυφα κυλινδρικά φωτοβολταϊκά πάνελ 140Wp ανά ιστό, τα οποία θα «αγκαλιάζουν» τον ιστό αρθρωτά, ώστε να μην επηρεάζεται ο ιστός από τους ισχυρούς ανέμους που πλήττουν την περιοχή. Τα συστήματα αυτά, θα είναι υβριδικής εφαρμογής, θα συνδέονται δηλαδή και με το δίκτυο.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/10/2022

Τοπική ώρα: 17:00

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 195,74 KB21/09/22 09:55:22