Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει   ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την μελέτη με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ- ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας  1.774.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) . Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 187864).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 11/5/2022  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14.00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 17/5/2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 420,26 KB04/04/22 12:18:56