Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει   ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) . Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 187490).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 14/4/2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  14.00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών: 20/4/2022, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα  10.00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 417,14 KB21/03/22 02:17:35