Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 3.629.032,26 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με α.α. 188579.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 31/05/2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 06/06/2022 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Συνημμένα:
Η περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC010448552 2022-04-26).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 232,46 KB27/04/22 11:06:11