Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων  στηθαίων ασφαλείας και επέκταση αυτών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 3ου τμήματος ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ, Περιφέρειας Αττικής».

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.500.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ):5189228
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΠΔΕ: 2014ΕΠ58500016

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης : www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ:195717).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α ΕΣΗΔΗΣ:195717).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 20/02/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 24/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 422,31 KB07/02/23 03:24:11
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,70 MB07/02/23 03:22:26
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PDF 954,09 KB07/02/23 03:26:09
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 507,96 KB07/02/23 03:25:09
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 850,57 KB07/02/23 03:26:48
ΕΣΥ PDF 1,22 MB07/02/23 03:23:28