Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο:

Αποπεράτωση κοινόχρηστων χώρων και κοιτώνων φιλοξενίας στο ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥεκτιμώμενης αξίας 800.000,01 (πλέον  ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

 Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 194311).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13/01/2023, Παρασκευή και ώρα 14.00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών: 19/01/2023, Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η Περίληψη και η  Διακήρυξη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 452,19 KB21/12/22 11:57:25
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,75 MB21/12/22 11:57:44