Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, με σύστημα του «ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε), η εκτέλεση του έργου « Ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού », συνολικής δαπάνης 200.000 € (με Φ.Π.Α).

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες συντήρησης των οδών στη Δ.Κ Δάφνης του Δήμου Δάφνης -Υμηττού, των οδών στη Δ.Κ Υμηττού του ίδιου Δήμου ( όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή).

Η δημοπρασία θα γίνει την 04/11/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ (λήξη επίδοσης Προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Τ.Ε Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88.5ος όροφος).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου κ.λ.π στις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88 5ος όροφος γραφείο 500,τηλ.213-2065313 μέχρι και την 30-11-2014 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερομένους στην τιμή κόστους αναπαραγωγής τους.

Ακολουθεί η περίληψη διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 194,45 KB18/08/21 11:46:59