Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών του θέματος, προϋπολογισμού 161.280,00 ευρώπλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Προμήθειες και Υπηρεσίες), στον διαγωνισμό με α.α. 177806 4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 09η/12/2022 και ώρα 17:00π.μ.. Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 15/12/2022 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 550,73 KB25/11/22 10:47:50