Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, με σύστημα του «ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε), η εκτέλεση του έργου Βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Βριλησσίων, συνολικής δαπάνης 250.000 € (με Φ.Π.Α).

Το αντικείμενο του έργου αφορά την βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Βριλησσίων.

Η δημοπρασία θα γίνει την 11/11/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ (λήξη επίδοσης Προσφορών ) στα Γραφεία της Δ/νσης Τ.Ε Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου κ.λ.π στις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88.5ος όροφος γραφείο 500,τηλ.213-2065313 μέχρι και την 06-11-2014 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερομένους στην τιμή κόστους αναπαραγωγής τους.

Ακολουθεί η περίληψη διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 192,76 KB18/08/21 11:47:40