ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας, Κ.Α. 08.072.97220800601

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.014.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26-07-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, την 28-07-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dtexnikon.pn@patt.gov.gr, Π. Ρηγόπουλος –τηλ 2131601678 και  Γραμματεία, τηλ. 213 – 160 1691.

Ακολουθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 182,07 KB27/06/23 03:30:29
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 596,62 KB27/06/23 03:28:09
ΕΣΥ PDF 5,85 MB27/06/23 03:28:59
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 2,21 MB27/06/23 03:32:52
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ PDF 1,64 MB27/06/23 03:33:41
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 7,40 MB27/06/23 03:35:17
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 2,29 MB27/06/23 03:31:15
ΣΑΥ PDF 10,01 MB27/06/23 03:32:11
ΦΑΥ PDF 1,45 MB27/06/23 03:29:40