Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων στα πλαίσια των πράξεων των Κ.Σ. Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029599 – Κ.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029592 -Κ.Σ. Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029603 – Κ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029598»

Συνολικός Προϋπολογισμός: 838.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPVΠεριγραφή
85312300-2Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
79411000-8Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

   

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03-11-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ.

Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Λ. Συγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 194,76 KB09/10/23 03:27:34
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,49 MB09/10/23 03:26:01
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ PDF 49,87 KB09/10/23 03:26:52