Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ». προεκτιμώμενης αμοιβής 2.093.900,58 € (χωρίς ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο ΠΔΕ 2021 με κωδικό 2019ΜΠ98500001 από όπου θα χρηματοδοτηθεί. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17/01/2022,  ώρα 12:00.  Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η  21/01/2022,  ώρα 10:00.  Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 08/12/2021(κωδικός ΑΔΑΜ 21PROC009690841).

Πληροφορίες για τη μελέτη κλπ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α., 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, 2ος όροφος, τηλ. 2132005330.
Ακολουθούν σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 362,32 KB22/12/21 01:15:53
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,95 MB22/12/21 01:15:16
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ PDF 1,68 MB22/12/21 01:17:07
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 715,85 KB22/12/21 01:17:59
ΕΕΕΣ PDF 107,23 KB22/12/21 01:19:01
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PDF 82,16 KB22/12/21 01:27:10
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ PDF 777,17 KB22/12/21 01:29:01