Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2021-2023 σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών, προϋπολογισμού: 1.994.600€ (πλέον ΦΠΑ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού σε τμήματα του οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής, κατά βάση σε τμήματα του οδικού δικτύου της Δυτικής Αττικής, κυρίως στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.), εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών, αλλά και σε οποιοδήποτε οδικό τμήμα αρμοδιότητας της Περιφέρειας απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, για δύο περιόδους (2021-2022 και 2022-2023).

Κάθε αποχιονιστική περίοδος διαρκεί 120 ημέρες.

Η διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ έχοντας λάβει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 135327.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 184,57 KB18/08/21 09:33:00