Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 1.612.903,22€ πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με α.α. 194746

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 09/01/2023 και ώρα 10:00π.μ.

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 13/01/2023 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 732,02 KB23/12/22 03:28:36