Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος,  προϋπολογισμού 3.225.796,00 Ευρώ (για δύο τμήματα) πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με α.α. 163722

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 22/07/2022 και ώρα 17:00π.μ..

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 28/07/2022 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 213,53 KB23/06/22 10:08:20