Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Άρσης Καταπτώσεων Πρανών Ρεμάτων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού Τομέα, Νοτίου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Βορείου Τομέα Αθηνών», οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού 2.000.000,00 Ευρώ (με δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-1618187-198, email: dye@patt.gov.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αρ. συστήματος 188266) με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 6η Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00  (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

 Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 554,06 KB15/04/22 12:50:29
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 3,39 MB18/04/22 12:14:06
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 985,72 KB18/04/22 12:15:11
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 516,66 KB18/04/22 12:14:58
ΕΣΥ PDF 837,73 KB18/04/22 12:15:35