Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει   ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για το έργο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας  1.209.677,42€ (πλέον  ΦΠΑ 24%). που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) . Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 192687).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 26/10/2022,   ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών: 2/11/2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 644,31 KB05/10/22 02:16:44
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,70 MB05/10/22 02:15:23