Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2024-2026)”, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147). Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 203520).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 18/10/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 24/10/2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,73 MB13/09/23 02:13:09