Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την εκτέλεση του έργου: 

«Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά  την τριετία 2022-2024», προϋπ/σμού 1.200.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη παροχής υπηρεσίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 94229) με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17.00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,22 MB10/11/21 12:08:18
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 165,12 KB10/11/21 12:08:18
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 125,74 KB10/11/21 12:08:18
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 242,45 KB10/11/21 12:08:18
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 332,80 KB10/11/21 12:08:18