Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή Αναδόχου της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της περιφερειακής Ενότητας Πειραιά», προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, οδός Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 2ος όροφος, γραμματεία , Πειραιά Ν. Αττικής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας 2132073745, FΑΧ επικοινωνίας 2132073773.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 / 05 /2014 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά οδός Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 2ος όροφος, Πειραιά Ν. Αττικής, από αρμόδια επιτροπή.

 

Ακολουθεί η Περίληψη της Διακήρυξης, η Διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη.

Περίληψη της Διακήρυξης PDF 80,37 KB18/08/21 11:28:04
Διακήρυξη PDF 425,68 KB18/08/21 11:28:04
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 87,78 KB18/08/21 11:28:04
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ XLS 34,00 KB18/08/21 11:28:04
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 119,22 KB18/08/21 11:28:04