Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του ν. 4412/2016 τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δ.τ. «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.»

2

ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.

3

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

4

ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ

5

ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.

6

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Αντικείμενο της σύμβασης: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (20-22)»

Προϋπολογισμός: 8.000.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.), CPV45246410-0

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 03/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.