ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 585,κωδικός 2014ΕΠ58500046

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α  του Ν. 4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, την 06/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης aziavra@patt.gov.gr, Αγγελική Ζιάβρα, τηλ. 213 – 160 1663 και dtexnikon.pn@patt.gov.gr, Γραμματεία,τηλ. 213 – 160 1691.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,25 MB30/11/21 04:01:00
ΕΣΥ PDF 454,19 KB30/11/21 04:01:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 295,13 KB30/11/21 04:01:00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 135,72 KB30/11/21 04:01:00
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 245,47 KB30/11/21 04:01:00
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 339,83 KB30/11/21 04:01:00