Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων θα προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: “Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων” προεκτιμώμενης αμοιβής 30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Κ.Α.Ε. 9785.08.00401, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οικονομικής προσφοράς είναι η 24/11/2023, ημέρα Παρασκευή.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προεκτιμώμενη αμοιβή 24.193,55  €  (xωρίς Φ.Π.Α. 24%.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 142,70 KB07/11/23 03:15:18
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 483,50 KB07/11/23 03:16:12
ΕΣΥ PDF 523,50 KB07/11/23 03:13:19
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 645,74 KB07/11/23 03:17:04
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 377,41 KB07/11/23 03:14:33