Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων θα προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: “Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων ” προεκτιμώμενης αμοιβής 30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Κ.Α.Ε. 9785.08.00401, σύμφωνα την με αρ. πρωτ. 557913/08-05-2024 (ΑΔΑΜ 24 AWRD014730564 2024-05-10 /ΑΔΑ: Ρ0Τ27Λ7-ΟΑΘ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Με την αρ. πρωτ. 4633/2/03-01-2024 (ΑΔΑ:9Ξ157Λ7-ΑΤΤ) εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για την ανάγκη “κάλυψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 30.000,00€, με επιμερισμό ανά έτος ως εξής: 2024: 1.000,00€, 2025 29.000,00€ για το έργο με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ»” της “Περιφερειακή ενότητα Νήσων”
Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής, τάφρων και οχετών στο οδικό δίκτυο της αρμοδιότητας της Π.Ε. Νήσων.

Αναλυτικότερα εργασίες καθαρισμού δύναται στους παρακάτω οδικούς άξονες:

Νο 57 «Γαλατάς – Φανάρι προς Επίδαυρο δια μέσου Λεσιάς» (μέχρι τα όρια των Νομών Πειραιώς – Αργολίδας)

Νο 58 «Γαλατάς – Λεμονοδάσος προς Ερμιόνη» (μέχρι τα όρια των Νομών Πειραιώς – Αργολίδας)

Λεωφόρος Επιδαύρου – Δρυόπης Γαλατά (Νέα χάραξη) (μέχρι τα όρια των Νομών Πειραιώς – Αργολίδας)

Οι καθαρισμοί θα εκτελούνται κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος θα προβαίνει στον έλεγχο των φρεατίων, τάφρων και οχετών στο σύνολο του οδικού δικτύου της Π.Ε. Νήσων μηνιαίως και μετά από έντονη βροχόπτωση.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες και θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Σημειώνεται ότι η ανώτατη εκτιμώμενη αξία για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας είναι 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ € χωρίς Φ.Π.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως υποβάλετε με κάθε πρόσφορο μέσο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς &Νήσων, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς – 4ος όροφος), έως την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024, τα κάτωθι:

  1. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα. Επισημαίνεται ότι τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.
  2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016», όπως ισχύει.
  3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
  4. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο.
  5. Εγγυητική Επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της συνημμένης ΕΣΥ

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω (1) πιστοποιητικό εκπροσώπησης και (3) δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να δηλώνει επίσης ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 208,33 KB28/05/24 11:05:22
ΕΣΥ PDF 558,58 KB28/05/24 11:03:22
ΦΑΥ PDF 291,11 KB28/05/24 11:03:18
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PDF 240,51 KB28/05/24 11:03:13
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 212,40 KB28/05/24 11:03:09
ΣΑΥ PDF 567,00 KB28/05/24 11:03:05
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 223,46 KB28/05/24 11:03:01
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 315,64 KB28/05/24 11:02:49