Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ”, εκτιμώμενης αξίας 6.451.612,90 € (πλέον  ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 190166).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 19/01/2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών: 25/01/2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η  Διακήρυξη και η Περίληψη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 457,06 KB12/12/22 01:48:52
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,51 MB12/12/22 01:49:47