Η Δ/νση   Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής    προκηρύσσει,  δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ» με προϋπολογισμό 1.845.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού   (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος), μέχρι και τις 08-05-2014, ημέρα Πέμπτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-05-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Ακολουθεί η περίληψη της Διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 92,71 KB18/08/21 11:29:18