Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την εκτέλεση του έργου:

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ” , προϋπ/σμού 7.600.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 193238) με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 09Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΕΤΆΡΤΗ και ώρα 14.00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 842,84 KB21/10/22 10:54:11
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 610,64 KB21/10/22 10:54:28
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 305,17 KB21/10/22 10:56:42
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ & ΘΥΡΙΔΩΝ PDF 387,64 KB21/10/22 10:57:21
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 745,86 KB21/10/22 10:58:04
ΕΣΥ PDF 596,67 KB21/10/22 10:58:25
ΦΑΥ PDF 305,25 KB21/10/22 10:59:07
ΣΑΥ PDF 422,27 KB21/10/22 10:59:23
ΣΧΕΔΙΑ ZIP 13,97 MB21/10/22 11:00:30