Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος, προϋπολογισμού 5.645.151,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με α.α. 182688.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 03/03/2023 και ώρα 11:00π.μ..

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 09/03/2023 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 199,93 KB01/02/23 11:45:20