Ενημέρωση:

Έχε βγει σχετική απόφαση για τροποποίηση ημερομηνίας αποσφράγισης :

Τροποποίηση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο: “Μελέτη αγωγού όμβριων απο οδό Παντανάσσης ως ρέμα Αμαρουσίου”

————-—————————————————————————————————————————————————————-

Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΕΩΣ ΡΕΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 188.709,68 € (πλέον  ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 195605).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 9/3/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών: 15/3/2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η  Διακήρυξη και η Περίληψη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 453,09 KB17/02/23 01:13:41
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,60 MB17/02/23 01:13:04