Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, Α/Α συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 204467.

Το αντικείμενο της Μελέτης αφορά στην εκπόνηση οριστικής μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων νέου αντλιοστασίου Συγγρού (μελέτες υδραυλικών έργων – τεχνικών έργων – ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης/ αποστράγγισης) προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της κατάκλυσης κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων του υπόγειου κλάδου Ποσειδώνος – Συγγρού του κυκλοφοριακού κόμβου του Δέλτα Φαλήρου.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Ανάλυση Προεκτιμώμενης Αμοιβής:

α) Συνολική: 136.956,30 € (Με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ):

  1. 33.947,22 € για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες υδραυλικών έργων)
  2. 2.927,69 € για μελέτη κατηγορίας 9 (μελέτες μηχανολογικές – ηλεκτρολογικές – ηλεκτρονικές)
  3. 14.425,48 € για μελέτη κατηγορίας 08 (στατικές μελέτες)
  4. 35.622,65 € για μελέτη κατηγορίας 21 (γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
  5. 9.119,25 € για μελέτη κατηγορίας 10 (μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες)
    • 14.406,34 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
    • Προβλεπόμενο ποσό για ΦΠΑ: 26.507,67 €.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 849,34 KB10/11/23 12:37:11
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,66 MB10/11/23 12:36:33
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 1,16 MB10/11/23 12:38:24
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PDF 490,37 KB10/11/23 12:39:13
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ PDF 659,26 KB10/11/23 12:37:48