Προσοχή! Ματαίωση πρόσκλησης λόγω εμφιλοχώρησης σφάλματος στον φάκελο δημόσιας σύμβασης. Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων θα προβεί στην ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 36.853,48 με Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 07.072.97620704801), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε με κάθε πρόσφορο μέσο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς &Νήσων, Τμήμα Οδοποιίας, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς – 4ος όροφος), έως την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, τα κάτωθι:
1. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα. Επισημαίνεται ότι τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016», όπως ισχύει.
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
4. Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ PDF 80,07 KB16/11/23 10:26:07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 125,72 KB13/11/23 02:57:49
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ PDF 778,72 KB13/11/23 02:58:47
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 645,67 KB13/11/23 03:00:26