ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΤΠΑ
Προεκτιμώμενη αμοιβή 1.204.961,91  €  [με Φ.Π.Α. 24%.)

Η Περιφέρεια Αττικής  προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την σύναψη  σύμβασης εκπόνησης της μελέτης  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  30-11-2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:30 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, την 04-12-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 305,11 KB31/10/23 02:05:22
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,07 MB31/10/23 02:02:04
ΕΣΥ PDF 308,60 KB31/10/23 02:03:18
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 506,42 KB31/10/23 02:03:56
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ PDF 57,98 KB31/10/23 02:02:40
ΧΑΡΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ PDF 4,39 MB31/10/23 02:08:33