Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2.γ του Ν.4412/2016 τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  2. Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
  3. ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.

Αντικείμενο της σύμβασης: «Μελέτη φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας και συγκράτησης φερτών λεκανών απορροής,  περιοχής πυρκαγιάς Γεράνεια Όρη – 2021»

Προεκτιμώμενη αμοιβή :  942,392.63   Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

CPV: 71320000-7 , 71321300-7

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς:  21/09/2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,68 MB02/09/22 01:15:53