Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95
παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή),για την ανάθεση του έργου: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» (ΣΑΕΠ 585, κωδικός 2014 ΕΠ58500019 ως υποέργο), προϋπολογισμού 2.419,354,84 πλέον ΦΠΑ€.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 186159).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(α/α
ΕΣΗΔΗΣ: 186159).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 24.01.2022 ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 28.01.2022 ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 627,52 KB14/01/22 02:31:04