Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος,  προϋπολογισμού 4.397.580,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας – Τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με α.α. 177534

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 07/03/2023 και ώρα 11:00π.μ.

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 13/03/2023 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

logo
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 243,40 KB31/01/23 02:40:29