Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)», συνολικού προϋπολογισμού 237.798,36 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, την 16-07-2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ., στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων (Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ.185 31, Πειραιάς, 1ος όροφος).

Τα τεύχη διατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. με 14:30 μ.μ. από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού, 1ος όροφος, Πειραιάς Ν. Αττικής, πληροφορίες Παντ. Μπουτεράκος, τηλ. 213 1601687, για τα οποία απαιτείται και η υποβολή ενυπόγραφου αιτήματος των ενδιαφερομένων, που μπορεί να συμπληρωθεί σε σχετικό έντυπο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, όπου θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), προκειμένου η Υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη που τη συνοδεύουν, σε περίπτωση που απαιτηθεί να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις επ’ αυτών.

Ακολουθεί η περίληψη του Διαγωνισμού.