Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια του θέματος, προϋπολογισμού 1.327.430,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 13%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Προμήθειες και Υπηρεσίες), στον διαγωνισμό με α.α. 173854

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14/11/2022και ώρα 17:00π.μ..

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 18/11/2022 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 123,23 KB14/10/22 11:24:13