Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων θα προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσία υποστήριξης λιμενικών ταμείων για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση λιμένων και την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών (Αίγινα, Αγκίστρι, Τροιζηνία – Μέθανα, Ύδρα, Σπέτσες, Κύθηρα, Πόρος, Σαλαμίνα)’’ προεκτιμώμενης αμοιβής 36.939,04€με ΦΠΑ, (ΣΑΝΠ 2022ΝΠ48500003), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες και θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Σημειώνεται ότι η ανώτατη εκτιμώμενη αξία για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας είναι 36.939,04€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ € χωρίς Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε με κάθε πρόσφορο μέσο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς – 4ος όροφος), έως την Παρασκευή  5 Απριλίου 2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 159,10 KB28/03/24 01:59:41

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 130,98 KB28/03/24 12:14:40
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 127,62 KB28/03/24 12:15:15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PDF 112,97 KB28/03/24 12:15:31