Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 6 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του έργου: «ΣΟ-01/14: Βελτίωση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 6.300.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης καθώς και έντυπα προσφοράς και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα γ, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1ος όροφος, γραφείο 13, Μ. Ανθόπουλος, τηλ. 210-9094123 και από ώρα 9 π.μ. έως 13 μ.μ., έναντι του ποσού των 15 €, μέχρι και την 22-1-2015, ημέρα Πέμπτη).

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 27-1-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος).

Ακολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 283,11 KB18/08/21 12:01:00