Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του έργου : «Σταθεροποίηση πρανών με αγκυρούμενο πλέγμα για αποφυγή καταπτώσεων στην ΠΕΟ Αθηνών-Κορίνθου », προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα προσφοράς παρέχονται από τα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα β΄, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος όροφος, γραφείο 12, έναντι του ποσού των 20 ευρώ, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, δηλαδή μέχρι και την 03-04-2014, ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας της Δ9 210-9094133, Fax επικοινωνίας 210-9219945. Πληροφορίες μελέτης από τις 9:00 έως την 13:00 Η. Ιατρίδη-τηλ. 210-9094101.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 8-04-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος).

Ακολουθεί η Περίληψη του Διαγωνισμού.