Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 781.200,00 € με το ΦΠΑ και αναλύεται ως παρακάτω:

Δαπάνη Εργασιών: 434.310.29 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 78.175,85 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 76.872,92 €

Απολογιστικά (με ΓΕ+ΟΕ): 25.960,00 €

Αναθεώρηση: 14.680,94 €

Φ.Π.Α. (24%): 48.367,10 €

Το αντικείμενο του έργου είναι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού των οδών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Ειδικότερα με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες στους υπάρχοντες χώρους δραστηριοτήτων των κατασκηνωτών, για την για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της κατασκήνωσης κατά την περίοδο λειτουργίας της.

Η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι η 05/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 π.μ. , αρμόδιος υπάλληλος κα. Ε. Βαλσαμίδου τηλ. 2132073793, Ε-mail επικοινωνίας dtexnikon.pn@patt.gov.gr μέχρι και την 29-08-2023 ημέρα Τρίτη, και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από κάθε διαγωνιζόμενο, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/08, εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 1.260,00 €. Οι εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται στην Περιφέρεια Αττικής και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Τα Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων, Αιγάλεω 5 & Κάστορος (4ος όροφος), Τ.Κ.18545, Πειραιάς, αρμόδια υπάλληλος κα. Ε. Βαλσαμίδου τηλ. 2132073793, μέχρι και την 29-08-2023 ημέρα Τρίτη.

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού (συμπιεσμένο αρχείο).

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RAR 16,36 MB28/06/23 02:01:00