Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 10.585.806,45 Ευρώ πλέον ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με α.α. 191369

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13/09/2022 και ώρα 10:00π.μ.

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 19/09/2022 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 186,11 KB11/08/22 11:46:53
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 136,77 KB11/08/22 11:48:07
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,11 MB11/08/22 11:44:56
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 508,58 KB11/08/22 11:48:41
ΕΣΥ PDF 1,12 MB11/08/22 11:46:19
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 624,60 KB11/08/22 11:49:18
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 301,72 KB11/08/22 11:47:31
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ PDF 96,89 KB11/08/22 11:45:43