Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , για την ανάθεση του έργου : «Συντήρηση –Βελτίωση οδοστρώματος της Λ. Αλίμου- Κατεχάκη  και Λιοσίων». (Χρηματοδότηση:  ΠΠΑ Περιφέρειας Αττικής, Κωδικός Πράξης/ΜΙS (ΟΠΣ)5216887, Υποέργο 26). Προϋπολογισμού: 2.150.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης : www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 207786).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α ΕΣΗΔΗΣ:207786 ).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 17-06-2024 ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 21-06-2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 546,04 KB29/05/24 02:56:14