Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει, με Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, την επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ) , με το σύστημα προσφοράς: «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης», πάνω στο συμπληρωμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, για την εκτέλεση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 300.000,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από Επιτροπή Διαγωνισμού, στις 25/05/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α., οδός: Εθνικής Αντιστάσεως 80 και Τσόκα, Τ.Κ.192 00, Ελευσίνα, τηλ.: 213 1601 385-6 και φαξ:213 1601 388).

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα οικονομικής προσφοράς, παρέχονται από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α., οδός Εθνικής Αντιστάσεως 80 και Τσόκα, Τ.Κ. 192 00, Ελευσίνα, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και τις 19/05/2017, ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες μελέτης από τις 09:00 έως τις 13:00, στο τηλέφωνο: 213 1601 361 (κ. Α. Μπουζάνης)

Ακολουθεί η Περίληψη της Διακήρυξης, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 203,18 KB18/08/21 03:17:04
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 2,17 MB18/08/21 03:17:04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 256,20 KB18/08/21 03:11:11
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 58,76 KB18/08/21 03:11:11
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 74,29 KB18/08/21 03:16:59
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ PDF 375,32 KB18/08/21 03:11:11