Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για το έργο: «Συντήρηση οδών περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών – Εργολαβία 5», εκτιμώμενης αξίας 4.838.709,68 € (πλέον  ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 206063).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:  14/3/2024, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών:  21/3/2024, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η  Διακήρυξη και η Περίληψη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 447,70 KB23/02/24 01:08:17
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 16,72 MB23/02/24 01:07:39